نمونه جعبه باز شده قفل دار

جعبه ترکیبی

جعبه طلقی

وکیوم

جعبه ترکیبی

بالا