نمونه جعبه های گلدان

جعبه ترکیبی ویژه

جعبه طلقی دسته دار

جعبه طلقی با چاپ سیلک

جعبه ۶ ضلعی ترکیبی

بالا